Privacy policy

1TIS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 1TIS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

● uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
● verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
● vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
● passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
● geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
● op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als 1TIS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door 1TIS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
● Administratie
● Helpdesk werkzaamheden
● Marketing


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
● Geslacht
● Naam
● Adres + postcode
● Woonplaats
● Land
● Telefoon
● Email
● Geboortedatum (optioneel)
● Bankgegevens
● Inloggegevens 1TIS
● Klikstatistieken en websitebezoek (optioneel)
● Nieuwsbrieven (opt-in)

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij als 1TIS geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
1TIS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
● Toegangsbeveiliging (pandbeveiliging)
● Authenticatie voor alle systemen voor 1TIS
● Geheimhoudingsverklaring voor medewerkers
● Beveiligde internetverbindingen (https)
● Antivirus software

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover eerst met ons contact op te nemen. Komt u niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg jammer. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

1TIS
Treubstraat 7
2288EG Rijswijk
Info@1tis.nl


Nieuws

Verbouwing kantoor
Na 11 jaar vonden wij het tijd voor een nieuwe indeling van ons pand en ook een nieuwe frisse look.
Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de verbouwing te realiseren en wij zijn dan ook trots dat het is gelukt.
Een aantal keren hebben wij wat geschoven met de afdelingen zodat er gewoon doorgewerkt kon worden en ook de verbouwing kon plaats...
Feiten eerste half jaar 2018
Wij vinden het leuk om een aantal feiten met jullie te delen over het eerste half jaar van 2018.

Dit eerste half jaar zijn door onze klanten in totaal 81.080 boekingen in ons backoffice systeem gemaakt. Maar liefst één klant was goed voor 15.437 boekingen.

Het gemiddeld aantal boekingen per klant, zit op 795 boekingen over di...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief